Condicions de venda

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web vedellamassot.com, (d’ ara endavant Lloc Web) l’ostenta: AGRO MASSOT SA, amb NIF: A25200866 , i dels quals dades de contacte són:

Adreça : C/Afores S/N , Torreserona (25131)

Telèfon de contacte: 635 556 658

Email de contacte: massot@agromassot.com

Aquest document ( així com altres documents que aquí s’esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (vedellamassot.com) i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant , Condicions) .

A l’ efecte d’ aquestes Condicions s’entén que l’ activitat que desenvolupa a través del Lloc Web comprèn :

La comercialització i distribució de carn de vedella .

A més de llegir les presents Condicions, abans d’ accedir -hi , navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l’ Usuari ha d’ haver -hi llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent , la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de . En utilitzar aquest Lloc Web o fer i/o sol·licitar l’ adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’ Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot això anteriorment esmentat , de manera que si no està dacord amb tot això no ha d’ usar aquest Lloc Web.

Així mateix , s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades . L’ Usuari és responsable de consultar – les cada vegada que accedeixi , navegueu i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l’ adquisició de productes i/o serveis .

Per a totes les preguntes que l’ Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’ accés , la navegació i l’ús del Lloc Web, confereix la condició d’ usuari (d’ ara endavant referit , indistintament , individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris ), per la qual cosa s’accepten , des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes , així com els seus ulteriors modificacions , sense perjudici de l’ aplicació de la corresponent normativa legal d’ obligat compliment segons el cas.

L’ Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a :

  • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides .
  • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents .
  • Facilitar dades de contacte veraços i lícits , per exemple , adreça de correu electrònic , adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’ Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per fer contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’ altres països , ja sigui totalment o parcialment . declina tota responsabilitat que se’n pugui derivar accés , així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d´Espanya.

L’ Usuari podrà formalitzar , a la seva elecció , amb el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts . Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de , durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella , cistella o espai final de compra i, finalment , fer clic a: “REALITZA EL PEDI”

Així mateix , l’ Usuari haurà emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita , encara que , durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament , l’ Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei , és a dir , la confirmació de la comanda . I, si escau, se li informarà , igualment , mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada.

Un cop el procediment de compra ha conclòs , l’ Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’ Usuari a través del correu electrònic . Així mateix , l’ Usuari pot , si així ho desitja , obtenir una còpia de la factura en paper , sol·licitant -ho a utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L’ Usuari reconeix estar al corrent , en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren juntament amb la presentació o, si escau, imatge d’ aquest en el seu pàgina del Lloc Web, indicant , a mode enunciatiu , però no exhaustiu , i atenent a cada cas: nom, preu , components , pes, quantitat , color, detalls dels productes , o característiques , manera com es duran a terme i /o cost de les prestacions ; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’ acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions , ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions , en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables , i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals , i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privadesa d’aquest Lloc Web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/oa que cap circumstància o causa de força major ( clàusula nou d’ aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis . Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc , es compromet a contactar a l’ Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’ import . Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable .

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals , en Euros (€) i inclouen els impostos , llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d’ enviament es troben inclosos als preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així , realitza els serveis de lliurament i/o tramesa a través de: Integra2.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o servei de forma automàtica , sinó només aquells que l’ Usuari faig seleccionat i triat voluntària i lliurement .

Els preus poden canviar en qualsevol moment , però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’ Usuari ja faig rebut una confirmació de comanda .

Els mitjans de pagament acceptats seran : Targeta de crèdit o dèbit

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’ entitat bancària emissora de les mateixes , si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’ Usuari .

Un cop rebeu l’ ordre de compra per part de l’ Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció . El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’ Usuari la confirmació d’ enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts .

En tot cas, en fer clic a “REALITZA EL PEDI” l’ Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu .

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat , els lliuraments s’efectuaran a l’ àmbit del següent territori : Espanya (Península i Balears)

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes , la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d’ enviament seleccionat per l’ usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda .

Si per algun motiu, que li fos imputable, no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’ Usuari per informar -vos d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat . En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’ Usuari , la comanda podria ser retornat al magatzem . Tot i això , el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou .

Si l’ Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda , ha posar-se en contacte amb Vedella Massot per convenir el lliurament altre dia .

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no n’hi hagi estat lliurat per causa no imputable a Vedella Massot , Vedella Massot entendrà que l’ Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt . Com a conseqüència de la resolució del contracte , tots els pagaments rebuts de l’ Usuari li seran tornats , a excepció de les despeses addicionals resultants de l’ elecció pròpia de l’ Usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte .

No obstant això , l’ Usuari deu tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit .

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l’ Usuari o un tercer indicat per l’ Usuari adquireixi la possessió material dels productes , cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’ adreça de lliurament convinguda .

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l’ Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’ Usuari adquireix la propietat dels productes quan rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’ enviament , o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’ import objecte de pagament per .

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre , de l’ impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzats al territori d’ aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol llevat de les Canàries , Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà legalment vigent en cada moment en funció de l’ article concret de què es tracti .

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’ Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessaris per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar – los posant-se en contacte amb a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d’ aquells habilitats per contactar amb el servei d’ atenció al client , i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera ( Informació general). Així mateix , aquestes informacions també podrien esmenar -se per l’ Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’ Usuari , abans de fer clic a “REALITZA EL COMANDO”, té accés al ‘ espai , carret , o cistella on es van anotant els seus sol·licituds de compra i pot fer modificacions .

De la mateixa manera, es remet a l’ Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir la seva dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals .

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’ Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets , tal com s’enumeren i descriuen a continuació :

Dret de Desistiment

L’ Usuari , en tant que consumidor i usuari , realitza una compra al Lloc Web i, per tant li assisteix el dret a desistir de la compra esmentada en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació .

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’ Usuari o un tercer autoritzat per aquest , diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de Vedella Massot o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat , als 14 dies naturals del dia que l’ Usuari o un tercer autoritzat per aquest , diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’ últim d’ aquests béns que componien un mateix comanda de compra, o en el cas de tractar-se d’un contracte de serveis , als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte .

Per exercir aquest dret de desistiment , l’ Usuari haurà de notificar la seva decisió a Vedella Massot. Podrà fer-ho , si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web.

L’ Usuari , independentment del mitjà que trieu per comunicar el vostre decisió , ha expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’ Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que posa al seu disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però , el seu ús no és obligatori .

Per complir el termini de desistiment , n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent .

En cas de desistiment , reemborsarà a l’ Usuari tots els pagaments rebuts , incloses les despeses d’ enviament (amb l’ excepció de les despeses addicionals elegits per l’ Usuari per a una modalitat d’ enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què és informat de la decisió de desistir per l’ Usuari .

Vedella Massot reemborsarà l’ Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per fer la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’ Usuari . No obstant això , podria retenir dit reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’ Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos , segons què condició es compleixi primer .

L’ Usuari pot tornar o enviar els productes a: C/Afores S/N, Torreserona (25131)

I haurà fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què va ser informat de la decisió de desistiment .

L’ Usuari reconeix conèixer que haurà assumir el cost directe de devolució ( transport , lliurament) dels béns , si s’incorregués en algun . A més , serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa , les característiques i el funcionament dels béns .

L’ Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment , tal com es recull a l’ article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries . De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats ; productes que puguin deteriorar -se o caducar amb rapidesa ; CDs /DVD de música o vídeo sense la seva embolcall , tal com es precinta a fàbrica ; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat menyspreats després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’ Usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, doncs aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada , o quan faig començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement pel seu part que és conscient que, una vegada que el contracte faig estat completament executat per Vedella Massot, hi haurà perdut la seva dret de desistiment .

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més allà de la mera obertura del mateix , de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix , cal tornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals , les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin , a més d’una còpia de la factura de compra.

Al següent enllaç pot emplenar el Model de formulari de desistiment :

Devolució de productes defectuosos o error a l’ enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’ Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant , haurà de posar-se en contacte amb Vedella Massot immediatament i fer- li saber la disconformitat existent ( defecte /error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’ apartat anterior ( Dret de Desistiment ).

L’ Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes , i aquests, una vegada tornats , seran examinats i s’informarà a l’ Usuari , dins d’un termini raonable , si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix .

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que és procedent el reemborsament o la substitució de l’ article no conforme.

L’ import abonat per aquells productes que siguin tornats a causa d’ algun defecte , quan realment existeixi , serà reemborsat íntegrament , incloses les despeses de lliurament i els costos en què hi hagués pogut incórrer l’ Usuari per realitzar la devolució . El reemborsament s’efectuarà pel mateix _ mitjà de pagament que l’ Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’hi estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l’ Usuari , en tant que consumidor i usuari .

Garanties

L’ Usuari , en tant que consumidor i usuari , gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte , responent Vedella Massot, per tant , per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte .

En aquest sentit , s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per i posseeixin les qualitats presentades en la mateixa ; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables del mateix . Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’ Usuari , aquest haurà procedir tal com s’indica a l’ apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’ enviament . No obstant això , alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que _ aquestes deriven del tipus de material amb què s’han fabricat , i que per tant formaran part de l’ aparença individual del producte , i no seran un defecte .

De l’ altra part , podria arribar a donar-se el cas que l’ Usuari adquireix al Lloc Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer . En aquest cas, i considerant lʻUsuari que es tracta dʻun producte defectuós , aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir la seva dret de garantia legal directament davant dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament de dites productes . Per això , l’ Usuari deu haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes .

Cistella de la compra

0
image/svg+xml

Vaja! encara no hi ha cap producte a la cistella

Continue Shopping